odbiór mieszkania z inspektorem Apartal
odbiór mieszkania z ekspertem

Odbiory mieszkań
i domów z Inspektorem

Kupiłeś nowe mieszkanie lub dom? Nie daj się zaskoczyć usterkom! Odbierz mieszkanie lub dom z naszym Ekspertem. Nie ryzykuj!

Zamawiam odbiór Przewiń, aby dowiedzieć się jak wygląda cały proces

Zobacz jak wygląda odbiór mieszkania

Dlaczego warto zatrudnić
Eksperta Apartal?

Sprawdzasz jakość wykonania twojego mieszkania

Nie musisz się martwić, że pominiesz istotną wadę, za której usunięcie będzie trzeba zapłacić. Dodatkowo oszczędzasz swój czas, bo nie potrzebujesz zapoznawać się jakie są najczęstsze usterki, jak się je rozpoznaje i jakim sprzętem mierzy.

Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu

Nie potrzebujesz martwić się o narzędzia pomiarowe, ponieważ ekspert Apartal posiada wszystkie niezbędne sprzęty. Pomiar wykonany certyfikowanymi urządzeniami nie będzie podważany przez dewelopera.

Możesz spać spokojnie bez zmartwień

Bo wiesz, że Twoja inwestycja zostanie dobrze sprawdzona i nie będziesz płacić za usunięcie wad, które nie zostały wykryte na odbiorze lokalu.

W czasie odbioru sprawdzamy:

 • poprawność wykonania podłogi, płaszczyzny, dylatacji
 • poprawność wykonania tynków, weryfikacja pionowości i płaszczyzny, dylatacji, odspojeń, katów
 • wilgotność tynków, podłogi
 • prawidłowość montażu okien, funkcjonowania mechanizmów, występowania uszkodzeń mechanicznych
 • działanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz prawidłowości montażu nawiewników
 • wyposażenie instalacji teletechnicznej oraz jej montażu
 • wymiary i lokalizacje otworów drzwiowych
 • zgodność instalacji grzewczej z dokumentacją techniczną ,montaż grzejników
 • montaż osprzętu elektrycznego i porównujemy z projektem oraz normami
 • montaż tablicy bezpiecznikowej oraz zgodność z opisem
 • prawidłowość montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, występowanie uszkodzeń mechanicznych
 • rozprowadzenie instalacji sanitarnej i wodno–kanalizacyjnej
 • jakość wykonania balkonu / tarasu
 • dodatkowo w domach: sprawdzenie elementów dachu oraz schodów

Na odbiorach używamy takiego sprzętu:


Postaw na Bezpieczeństwo!

Zadbaj o swój spokój i przejdź przez nasz szybki proces zamówienia.

Zamów odbiór już teraz
Krok 1

Kalkulacja ceny

Tutaj bez rejestracji i zbędnych formalności sprawdzisz cenę usługi –weryfikacji stanu technicznego lokalu. Cena zostanie dokładnie skalkulowana na podstawie parametrów Twojego lokum i dopasowana do liczby sprawdzanych m2.

Krok 2

Wybór terminu

W tym kroku wybierasz termin, na jaki chcesz umówić usługę. Określasz w kalendarzu dzień i godzinę.

Krok 3

Zamówienie usługi

Uzupełniasz dane osoby zamawiającej, adres zamieszkania i kontakt. Sprawdzasz jeszcze raz wprowadzone przez siebie dane, aby uniknąć błędów i jeśli wszystko się zgadza, przechodzisz do panelu płatności.

Krok 4

Płatność

Płatności realizowane są za pośrednictwem portalu bezpiecznych płatności „Przelewy24”. Po tym etapie wysyłane są na Twojego emaila faktura oraz umowa.

Opinie naszych klientów

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).