Odbiór mieszkania

Jak egzekwować od dewelopera usunięcie usterek?

Przez Redakcja Apartal
linijka na stole v2

Odliczasz termin przeprowadzki do zakupionego mieszkania. Tymczasem okazuje się, że wymarzone lokum posiada usterki. Równie dobrze wady mogą się ujawnić już w trakcie zamieszkania. To bardzo częsty scenariusz. Nawet mieszkańcy nowoczesnych osiedli, wybudowanych przez najlepszych wykonawców, mają do czynienia z usterkami. Dowiedz się, jak zaoszczędzić sobie nerwów i dodatkowych kosztów, czyli jak sprawnie egzekwować od dewelopera usunięcie usterek.

Nieszczelność pionów, porysowane szyby, krzywe bądź popękane ściany, niedrożna kanalizacja. To wady, które mogą się przytrafić każdej nieruchomości. Mimo wszystko, w momencie ich stwierdzenia masz ochotę udać się od razu z pretensjami do dewelopera. Nic dziwnego, że w takiej chwili czujesz się oszukany. W końcu oczekujesz standardu lokalu zgodnego z umową i obowiązującym prawem. Sprawdź, jak krok po kroku dochodzić swoich praw w tej niekomfortowej sytuacji.

Jak zgłosić usterkę deweloperowi?

Moment, w którym zauważysz usterkę ma znaczenie. Stwierdzenie wad podczas odbioru mieszkania, odnotuj w sporządzanym protokole odbioru lokalu. Na podstawie tego dokumentu, podpisanego z deweloperem, będziesz dochodzić usunięcia wad. Aby zostały one usunięte, każda ze stron biorąca udział w procesie odbioru lokalu, musi je potwierdzić.

Wady ujawnione później, czyli po odbiorze mieszkania, zgłaszaj zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jedyną i dopuszczalną formą zgłaszania usterek jest  forma pisemna. Dlatego koniecznie zadbaj o to, aby w umowie kupna mieszkania, znalazł się zapis dotyczący możliwości kontaktu za pośrednictwem maili. Wtedy bez problemu będziesz mógł zgłaszać w ten sposób występowanie wad fizycznych w mieszkaniu.

Na wszelki wypadek polecam Ci zgłaszać wady także listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub osobiście w siedzibie dewelopera z pisemnym potwierdzeniem odbioru. Do pisma dołącz dokumentację zdjęciową.

Wezwanie do usunięcia wad mieszkania powinno zawierać:

 • nazwę dewelopera wraz z danymi adresowymi (sprawdź czy nie kupiłeś lokalu od spółki zależnej),
 • tytuł pisma,
 • nazwę osiedla, dokładny adres lokalu, w którym występują wady fizyczne,
 • zestawienie usterek,
 • wezwanie do niezwłocznego ich usunięcia,
 • Twoje dane (imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy).

Stąd możesz pobrać wezwanie do usunięcia usterek / wad  – wzór.

Ile czasu ma deweloper na usunięcie usterek?

Deweloper ma 7 dni na odpowiedź – uznanie wad lub odmowę ich naprawy wraz z podaniem powodów tej decyzji. Brak odpowiedzi ze strony dewelopera jest równoznaczny z zaakceptowaniem zgłoszenia i przyjęciem wad do usunięcia.

Według aktualnych przepisów, wady stwierdzone podczas odbioru lokalu i odnotowane w podpisanym protokole, powinny być usunięte w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu. Wady ukryte, które ujawnią się podczas użytkowania lokalu powinny być jak najszybciej zgłoszone deweloperowi. Deweloper ma również 30 dni na usunięcie tych wad, licząc od daty zgłoszenia. Wyjątkiem są sytuacje niezależne od dewelopera – wtedy ten termin może się wydłużyć. Mimo wszystko, deweloper musi Cię poinformować o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na realizację zgłoszenia.

Czy wiesz, że..?
W sytuacji, gdy wady ujawnią się później, nadal masz prawo wymagać od dewelopera ich naprawy.

Gwarantuje Ci to ustawa o prawach konsumenckich i kodeks cywilny, a dokładniej rękojmia – deweloper według niej musi usuwać usterki przez 5 lat od daty odbioru lokalu. Warto wspomnieć, że 5-letnia rękojmia dotyczy lokali zakupionych po 25 grudnia 2014 r., a dla tych kupionych wcześniej wynosi ona 3 lata.

Co zrobić, gdy deweloper nie chce usunąć usterek?

Gdy po upływie 30 dni usterka nadal nie została usunięta, a deweloper nie skontaktował się z Tobą, wtedy powiadom go w formie pisemnej o tym, że wada zostanie naprawiona przez firmę zewnętrzną, a deweloper zostanie obciążony kosztami tej usługi. Na wszelki wypadek możesz również wezwać dewelopera ponownie do usunięcia usterki.

Co zrobić, jeśli deweloperowi nie udało się usunąć usterki?

Jeśli deweloperowi nie udało się naprawić wady w mieszkaniu, to rozwiązaniem może być polubowne ustalenie nowego terminu realizacji– jeśli jednak widzisz brak chęci współpracy ze strony dewelopera lub brak kompetencji, możesz skorzystać z usług firmy zewnętrznej. Pamiętaj wówczas o wystawieniu przez tego wykonawcę faktury za wykonane usługi, na podstawie której wystąpisz z roszczeniem do dewelopera.

Jeśli deweloper nie odpowie na Twoje roszczenie w ciągu 7 dni, kolejnym krokiem jest ubieganie się o zwrot kosztów od dewelopera za pośrednictwem sądu. Stąd możesz pobrać przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór.

A co jeśli deweloper nie usunie wszystkich wad? Wtedy niestety sam będziesz musiał się tym zająć, a kosztami napraw obciążysz dewelopera. Jeśli deweloper nie będzie chciał współpracować, pozostaje droga sądowa.

Choć całemu procesowi usuwania usterki mogą towarzyszyć nerwy i chwile zwątpienia, pamiętaj o archiwizowaniu całej dokumentacji, w tym korespondencji z deweloperem. Przyda Ci się to w ewentualnym procesie sądowym, gdy będziesz ubiegać się o zwrot kosztów.

Sprawa w sądzie to ostateczność, ale nie rzadkość. Dlatego znaczenie ma każdy krok – od rzetelnego sprawdzenia dewelopera, po fachowy odbiór mieszkania i sprawne egzekwowanie usunięcia wad. Potrzebujesz więc starannego przygotowania, niemałej wiedzy z zakresu budownictwa i obowiązującego prawa oraz dokładności. W natłoku własnych obowiązków, trudno wcielić się w rolę eksperta z tylu dziedzin. Dowiedz się, jak mogę Ci w tym pomóc – zapraszam do kontaktu.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).