Przed zakupem

Jak sprawdzić dewelopera?

Przez Redakcja Apartal
sprawdzanie danych

Zakup własnego mieszkania z rynku pierwotnego to dla wielu osób najważniejsza życiowa decyzja. Aby inwestycja w wymarzone „M” była w pełni trafiona, warto być do niej dobrze przygotowanym. Czym kierować się przy wyborze sprawdzonego dewelopera? Skąd mieć pewność, że nasze przyszłe lokum buduje  firma godna zaufania? Podpowiadamy, jak sprawdzić dewelopera przed kupnem mieszkania

Znamy lokalizację – co warto sprawdzić

Pierwszym, niezwykle ważnym krokiem w procesie zakupu mieszkania, jest oczywiście określenie  lokalizacji, w której chcemy zamieszkać. To ona w dużej mierze pomoże nam w selekcji deweloperów, spośród oferty których będziemy wybierać idealne dla nas lokum.

Po dogłębnej analizie naszych potrzeb i oczekiwań względem optymalnej lokalizacji, przyjrzyjmy się zatem z bliska inwestycjom realizowanym w jej pobliżu. W tym celu skorzystać możemy z licznych portali mieszkaniowych, które umożliwiają użytkownikom przeglądanie aktualnych ofert z rynku pierwotnego.  Po wybraniu interesujących propozycji, sprawdźmy odpowiedzialnych za inwestycję deweloperów, którym być może powierzymy nasze oszczędności. Pod lupę weźmy kilka kluczowych aspektów, pomocnych w tym jak wybrać dewelopera. Oto one! 

Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera

W pierwszej kolejności sprawdźmy wiarygodność  dewelopera pod względem finansowym. W jej weryfikacji pomoże nam odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący inwestora, jaki znajdziemy w dostępnym online Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje o przeszłości finansowej firmy i jej obecnej kondycji. W szczególności, możemy z niego dowiedzieć się, czy wobec interesującego nas przedsiębiorstwa nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe bądź czy komornik nie zajął części jego kapitału. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko, że prace nad naszym mieszkaniem zostaną opóźnione lub zawieszone z powodu problemów wybranego dewelopera.

Stan prawny nieruchomości  – co warto wiedzieć

Na kolejnym etapie poszukiwania mieszkania z rynku pierwotnego, upewnijmy się, czy wybrany przez nas deweloper jest właścicielem czy też użytkownikiem wieczystym gruntu. Informację na ten temat znajdziemy w zapisach księgi wieczystej, udostępnianej na stronie Ministra Sprawiedliwości. Z dokumentu dowiemy się także, czy działka bądź budynek, w którym realizowana jest inwestycja, nie jest obciążona hipoteką. W jej przypadku, bardzo ważne jest poproszenie dewelopera o dostarczenie odpowiedniej promesy z banku, który udzielił mu kredytu inwestycyjnego. W ten sposób zyskamy pewność, że po wpłaceniu pieniędzy za wybrane mieszkanie oraz po dokonaniu przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, bank zwolni nasze wymarzone lokum spod swojej hipoteki. Na stronach urzędu gminy, bądź w samej siedzibie uzyskamy z kolei informację o pozwoleniu na rozpoczęcie budowy przez dewelopera i czy decyzja stała się ostateczna.

Opinie o deweloperze

Wszystkim zastanawiającym się, jak sprawdzić dewelopera, by nie żałować podjętej decyzji, polecamy też zajrzeć na:

 • fora mieszkańców to doskonałe źródło wiedzy – nie tylko o dobrych stronach inwestora, ale również o zastrzeżeniach dotychczasowych jego klientów. Wielokrotnie przecież zdarza się, że firmy nie dotrzymują warunków umowy deweloperskiej, oddają mieszkania ze sporym opóźnieniem lub ich realizacje znacznie odbiegają od przedstawionych wizualizacji.
 •  realizowaną inwestycję – jeśli składa się ona z kilku etapów, a część budynków jest już zamieszkana, warto porozmawiać z napotkanymi w pobliżu lokatorami. Ich wrażenia mogą być bezcenne przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o wyborze dewelopera.

Prospekt informacyjny

Przy wyborze sprawdzonego dewelopera, warto kierować się także przygotowanym przez niego prospektem informacyjnym. Dokument, wprowadzony dzięki ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską, stanowi dla nabywcy kluczowe źródło wiedzy o przedsiębiorstwie. Dla nabywcy, prospekt informacyjny stanowi kluczowe źródło wiedzy o deweloperze oraz zrealizowanych i prowadzonych przez niego inwestycjach.

Czy wiesz, że…?
Prospekt informacyjny znajduje się w załączniku do umowy deweloperskiej To dokument, w którym deweloper ma obowiązek przedstawić dane dotyczące firmy i jej inwestycji. Znajdziesz w nim m.in. informacje o stanie prawnym działki, źródłach finansowania inwestycji, terminach realizacji czy obciążeniach hipotecznych.

Jak sprawdzić dewelopera? To pytanie zadaje sobie większość osób, stojących przed zakupem wymarzonego mieszkania. Duża liczba inwestycji nie ułatwia podjęcia tej trudnej, często życiowej, decyzji. Mając jednak do dyspozycji różne źródła wiedzy o deweloperach  – sprawdźmy ich przed kupnem mieszkania, poświęcając na to swój czas i energię.

Przed sfinalizowaniem transakcji, nie zapomnijmy też o dokładnej analizie umowy z deweloperem. Pisaliśmy o niej w artykule „Umowa deweloperska na co zwrócić uwagą przed jej podpisaniem”.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).