Odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 2 – przygotowanie do spotkania

Przez Redakcja Apartal
przygotowanie do spotkania v2

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku rozpoczyna okres, w którym deweloper przystępuje do wydawania nabywcom ich własnego M. Już tylko odbiór mieszkania i przeniesienie prawa własności do lokalu dzielą nas od wyczekiwanego od dawna wręczenia kluczy. Nim jednak na dobre zaczniemy cieszyć się nowym mieszkaniem, poświęćmy czas na przygotowanie do tego ważnego spotkania. Odpowiadamy na najczęstsze pytania z nim związane.

Organizacja odbioru mieszkania – po czyjej stronie?

Zgodnie z ustawą deweloperską, stroną odpowiedzialną za wyznaczenia terminu odbioru  technicznego mieszkania jest deweloper. W większości przypadków, proponuje on przyszłym właścicielom konkretną datę i godzinę z kilkudniowym wyprzedzeniem. Szczegóły spotkania przekazywane są zwykle drogą telefoniczną lub mailową – upewnijmy się więc, że podane przez nas dane kontaktowe są poprawne. Pamiętajmy też, że odbiór mieszkania od dewelopera najlepiej jest umówić w ciągu dnia. Naturalne światło pozwoli nam na dokładną weryfikację stanu lokalu.

Odbiór mieszkania – czy mamy obowiązek stawienia się w danym terminie?

Wiele osób obawia się sytuacji niepojawienia się na odbiorze mieszkania w wyznaczonym terminie. Wbrew obiegowej opinii, w takiej sytuacji nabywca nie ma obowiązku „zgodzić się” na wszelkie usterki w lokalu oddanym do użytkowania .

Czy wiesz, że…?
Zgodnie z umową deweloperską, do odstąpienia od umowy, deweloper ma prawo dopiero wtedy, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania dwukrotnie. W takiej sytuacji deweloper zmuszony jest do doręczenia nabywcy – dwukrotnie – pisemnego zawiadomienie o odbiorze. Okres między wysyłką obu zawiadomień powinien wynosić minimum 60 dni.

Dokumenty do odbioru mieszkania – o czym pamiętać?

Na etapie umawiania się na odbiór mieszkania, poprośmy dewelopera, aby jego reprezentant odpowiedzialny za przekazanie lokalu, zabrał ze sobą następujące protokoły:

 • z badania szczelności instalacji wodnych,
 • z badania ciągłości instalacji elektrycznych (rezystencji sieci elektrycznych),
 • z badania skuteczności wentylacji.

Dzięki wglądowi do powyższych dokumentów będziemy mieć pewność, że odbierane mieszkanie spełnia wymogi obowiązujących przepisów. Ze swojej strony pamiętajmy o zabraniu rzutu architektonicznego mieszkania i standardu wykończenia lokalu, będących załącznikiem do umowy deweloperskiej.

Normy odbioru mieszkania – które warto znać?

Deweloperzy realizują obiekty zgodnie z normami budowlanymi, regulującymi możliwe odchylania w wykonanych pracach. Momentem, w którym mamy możliwość ich weryfikacji, jest odbiór mieszkania. Normy te dotyczą przede wszystkim:

 • pomiaru powierzchni,
 • wysokości pomieszczeń,
 • grubości, barwy i powierzchni tynków,
 • szerokości i wysokości drzwi i okien,
 • kubatury łazienki,
 • przynależności mieszkania – miejsc parkingowych czy komórek lokatorskich.

Przed odbiorem technicznym mieszkania nie tylko zapoznajmy się z obowiązującymi normami, ale i przygotujmy się do ich weryfikacji za pomocą certyfikowanych narzędzi. Pomiary latarką czy z pomocą ekierki są nie tylko nieprofesjonalne  – usterka mierzona w ten sposób może być nawet  zakwestionowana przez dewelopera.

Odbiór mieszkania – z fachowcem czy bez?

Coraz więcej osób, szczegółową weryfikację nowego mieszkania lub domu powierza w ręce inspektorów odbioru, którzy za opłatą pomagają ocenić, czy odbierane mieszkanie spełnia standardy budowlane. Wsparcie eksperta na etapie odbioru mieszkania lub domu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Najważniejszą zaletą zatrudnienia eksperta odbioru jest fakt, że taka osoba zna doskonale normy budowlane i wie gdzie najczęściej występują wady w oddawanych mieszkaniach i domach. Ekspert sprawdza obecność usterki z wykorzystaniem certyfikowanych narzędzi, a wszelkie rozbieżności z normami zapisuje w protokole odbioru. Nie zapominajmy, że występują wady takie jak m.in. porysowane szyby, czyli uszkodzenia mechaniczne, które zgłoszone po odbiorze, mogą być odrzucone przez dewelopera jako niezasadne, wykonane podczas użytkowania przez nabywcę. W zależności od miasta i wielkości lokalu, koszt odbioru mieszkania zaczyna się od 200 zł. Więcej informacji na temat odbioru przeczytasz w artykule odbiór techniczny mieszkania.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).