Odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 3 – protokół odbioru mieszkania

Przez Redakcja Apartal
stół 3 pary rąk dokumenty v2

Procedurę przekazywania lokali ich nowym właścicielom rozpoczyna odbiór mieszkań od dewelopera. W trakcie spotkania, przyszli nabywcy weryfikują realizację budowy porównując jej zgodność z projektem i schematami instalacji. Po zakończonym odbiorze, kupujący uzyskuje pełne prawo do wymarzonego M. Jak przebiega odbiór mieszkania od dewelopera? Jak wygląda protokół odbioru mieszkania? Na co zwrócić szczególną uwagę? Co w przypadku usterek i błędów?

Procedura odbioru mieszkania

Zgodnie z ustawą deweloperską, przekazaniu lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym może nastąpić po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Więcej na jego temat pisaliśmy w cz. 1 artykułu o odbiorze mieszkania . Po wydaniu zgody na użytkowanie, deweloper wraz z nabywca, umawiają się na dokonanie odbioru lokalu, a co za tym idzie, przekazanie samego mieszkania wraz z kluczami. W trakcie odbioru mieszkania, przyszli właściciele mają możliwość weryfikacji ewentualnych usterek i błędów po stronie dewelopera. Do sprawy warto podejść z dużą dokładnością. Zarezerwujmy odpowiednią ilość czasu na odbiór techniczny mieszkania, by nie przeoczyć żadnych nieprawidłowości. Każde niedopatrzenie przy odbiorze mieszkania może skutkować kosztownymi naprawami w przyszłości.

Odbiór mieszkania – lista kontrolna

Na odbiór mieszkania od dewelopera zabierzmy ze sobą listę kontrolną z wszystkimi rzeczami, które należy sprawdzić. Najważniejsze z nich to:

 • powierzchnia mieszkania,
 • prawidłowe osadzenie okien i parapetów,
 • równe wykończenie ścian i podłóg,
 • pęknięcia na powierzchniach ścian i podłóg,
 • bezproblemowe otwieranie i zamykanie drzwi,
 • prawidłowe umieszczenie skrzydeł drzwiowych,
 • doprowadzenie mediów,
 • spadek i odpływ na balkonie,
 • atesty – na przykład drzwi antywłamaniowych,
 • prawidłowe działanie wentylacji,
 • powierzchnia i położenie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej,

Więcej informacji o elementach listy kontrolnej przy odbiorze mieszkania znaleźć można w artykule Najczęstsze usterki w odbieranych mieszkaniach.

Protokół odbioru mieszkania

Wszystkie usterki wykryte przy odbiorze lokalu powinny zostać odnotowane w protokole odbioru mieszkania. Zgodnie z ustawą, deweloper ma 14 dni na doręczenie nabywcy oświadczenia o uznaniu wad lub o odmowie ich uznania ze wskazaniem przyczyn. Natomiast w ciągu 30 dni od podpisania protokołu powinien z kolei usunąć uznane przez siebie wady. Pamiętajmy też, że w protokole odbioru mieszkania bezwzględnie umieścić trzeba także odczyty z liczników  – elektrycznego i wodomierza, zamontowanych przez dewelopera w lokalu. W chwili odbioru mieszkania zobowiązani jesteśmy także do podpisania umowy z dostawcą energii.

Usterka wykryta po odbiorze mieszkania

Co jeśli po podpisaniu protokołu odbioru mieszkania i odebraniu kluczy okaże się, że wymarzone mieszkanie zawiera nieodkrytą dotychczas usterkę? Na szczęście – prawo jest po naszej stronie! Kodeks cywilny dopuszcza dochodzenie praw nabywcy z tytułu wad fizycznych i prawnych lokalu także wtedy, gdy zostaną one ujawnione już po dokonaniu odbioru mieszkania. Pamiętajmy jednak, że ten zapis dotyczy wad ukrytych w lokalu. Deweloper odpowiada wówczas na zasadach 5-letniej rękojmi i 2-letniej gwarancji. W tym czasie mamy prawo do zgłoszenia nieprawidłowości, a deweloper – obowiązek do ustosunkowania się do nich.

Czy wiesz, że…?
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ciąży na deweloperze tylko w sytuacji, gdy nabywca nie wiedział o wadzie w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli zauważymy więc wady po odbiorze mieszkania a nie są to wady typu zarysowane szyby czy też uszkodzenia mechaniczne, które jesteśmy zobowiązani zgłosić podczas odbioru lokalu, powinniśmy zawiadomić o tym fakcie dewelopera pisemnie maksymalnie w ciągu miesiąca od ich wykrycia.

Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy w artykule Jak egzekwować usunięcie usterek od dewelopera?

Inwestycja w mieszkanie to dla wielu osób najważniejsza życiowa decyzja. Aby uniknąć przykrej niespodzianki podczas użytkowania wymarzonego M, warto być dobrze przygotowanym do odbioru mieszkania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykułach odbiór techniczny mieszkania – co warto wiedzieć? cz. 1 – pozwolenie na użytkowanie i odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? cz.2 – przygotowanie do spotkania.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).