Odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania z inspektorem – dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Przez Redakcja Apartal
inżynier z projektem v2

Jako nabywcy mieszkań z rynku pierwotnego z niecierpliwością odliczamy dni i godziny, kiedy będziemy mogli się do nich wprowadzić. Nim jednak zaczniemy urządzać wymarzone gniazdko, czekają nas liczne formalności, w tym odbiór techniczny mieszkania od dewelopera. To kluczowe spotkanie pozwoli nam zweryfikować, czy wszelkie prace zostały wykonane przez niego zgodnie z projektem i z należytą starannością. Pomoc inspektora odbioru przy odbiorze lokalu może być nieoceniona w przeprowadzeniu rzetelnej kontroli.

Odbiór mieszkania – z inspektorem czy samemu?

Odbiór mieszkania od dewelopera to szczególnie ważny moment w życiu każdego właściciela lokum z rynku pierwotnego. Spotkanie umożliwia nabywcy ocenę jakości wykonanych prac oraz ich zgodności z przyjętym standardem, a w razie konieczności – wniesienie koniecznych uwag.

Rzetelne przeprowadzenie odbioru technicznego mieszkania pozwala właścicielowi lokum uniknąć dodatkowych wydatków związanych z usunięciem ewentualnych wad fizycznych, za które odpowiada deweloper. Warto jednocześnie pamiętać, że po dokonaniu odbioru mieszkania od dewelopera, dochodzenie praw przez właściciela lokalu może być trudne. Aby oszczędzić sobie nerwów w przyszłości, warto być dobrze przygotowanym do spotkania z deweloperem. Oczywiście, mając niezbędną wiedzę i narzędzia pomiarowe, czynności odbiorowe możemy przeprowadzić samodzielnie. Jednak brak doświadczenia budowlanego może sprawić, że przeoczymy kosztowne nieprawidłowości. W ich wykryciu warto posiłkować się pomocą certyfikowanego inspektora odbioru. Na odbiorze mieszkania, oceni on fachowo, na ile mieszkanie spełnia standardy budowlane oraz warunki umowy podpisanej z deweloperem.

Czy wiesz, że…?
Prawo zabrania dokonania przez dewelopera jednostronnego odbioru mieszkania – bez obecności właściciela mieszkania bądź wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

Odbiór mieszkania z inspektorem odbioru – na co zwróci uwagę?

Inspektor odbioru to osoba dysponująca bogatą wiedzą w zakresie obowiązujących norm, przepisów prawa, zasad sztuki budowlanej oraz certyfikowanymi narzędziami pomiarowymi, takimi jak poziomice czy kątowniki. Dokładny i kompleksowy odbiór mieszkania od dewelopera z inspektorem polega sprawdzeniu przez niego stanu faktycznego lokalu i jego zgodności z deklarowanym standardem wykończenia określonym w projekcie i zadeklarowanym w umowie deweloperskiej. Inspektor powinien skontrolować dla nas w szczególności:

 • wymiary pomieszczeń,
 • krzywizny ścian,
 • jakość tynków,
 • instalacje – elektryczną, wodną i kanalizacyjną,
 • wentylację,
 • drzwi,
 • okna i parapety,
 • podłogi i posadzki,
 • balkon i taras,
 • grzejniki,
 • garaż,
 • komórkę lokatorską.

Odbiór techniczny mieszkania z inspektorem powinien odbyć się zgodnie z normami – za dnia, przy świetle dziennym. Więcej informacji o procedurze odbioru mieszkania przeczytasz w artykule Odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 3 – na spotkaniu.

Wykrycie wad i usterek przez inspektora odbioru

Jeżeli inspektor odbioru, asystujący nam przy odbiorze technicznym mieszkania,  wykryje nieprawidłowości, powinniśmy uwzględnić je wszystkie w protokole. Zgodnie z ustawą, na deweloperze spoczywa obowiązek doręczenia w ciągu 14 dni oświadczenia o uznaniu wad lub odmowie ich uznania wraz ze wskazaniem przyczyn. W ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru, deweloper powinien natomiast usunąć uznane wady.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).