Odbiór mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania – co warto wiedzieć? Cz. 1 – pozwolenie na użytkowanie

Przez Redakcja Apartal
notatnik z długopisem na stole v2

Odbiór mieszkania od dewelopera jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w życiu osób, które zdecydowały się na zakup lokalu z rynku pierwotnego. Radość związana z przekazaniem kluczy do wymarzonego M, nie powinna jednak uśpić naszej czujności. Aby uchronić się przed przejęciem „kota w worku”, warto być odpowiednio przygotowanym na odbiór techniczny mieszkania. O czym warto wiedzieć przed spotkaniem z deweloperem?

Odbiór techniczny mieszkania a pozwolenie na użytkowanie

Nim stawimy się na odbiór techniczny mieszkania od dewelopera, dowiedzmy się, czy prowadzona przez niego inwestycja, uzyskała już pozwolenie na użytkowanie. Kwestię pozwoleń szczegółowo opisuje Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16 września 2011 roku.

Czy wiesz, że… ?
Zgodnie z art. 27 ustawy deweloperskiej  – „Przeniesienie na nabywcę prawa (…) poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

Wydanie pozwolenia na użytkowanie przez lokalny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, niezbędne jest do korzystania z nowego mieszkania. Stanowi ono gwarancję, że budynek przeszedł wszelkie konieczne odbiory wewnętrzne od wykonawcy oraz że dokonane zostały wymagane prawem zgłoszenia, w tym do straży pożarnej. Nadzór budowlany ma prawo do odmowy wydania pozwolenia w przypadku, gdy inwestor nie dostarczył wymaganych dokumentów, obiekt powstał niezgodnie z zatwierdzanym projektem lub nie wykonano wszystkich koniecznych robót. Odbiór techniczny mieszkania (o którym szerzej piszemy w cz. 2 i 3 artykułu o odbiorze mieszkania ) bez pozwolenia na użytkowanie powinien ograniczać się do weryfikacji technicznej lokalu bez jego przekazania. Jako nabywcy, nie mamy obowiązku odbioru kluczy do lokalu, który nie posiada pozwolenia na użytkowanie. Co ważne, pozwolenie na użytkowanie może być wydane na każdy budynek osobno, nawet jeśli pozwolenie na budowę obejmowało wiele budynków.

Prace wykończeniowe przed odbiorem technicznym mieszkania

Do użytkowania nowego mieszkania możemy przystąpić wyłącznie po uzyskaniu  niezbędnego pozwolenia. Przez „przystąpienie do użytkowania” rozumiane jest korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z tym, choć nie możemy zamieszkać w mieszkaniu, to mamy możliwość prowadzenia w nim prac remontowo-wykończeniowych. Deweloperzy często zwalniają klientów z opłat czynszowych przed uzyskaniem pozwolenia i odbiorem technicznym mieszania, natomiast pobierają tak zwane opłaty licznikowe za wodę, ciepło czy użytkowania części wspólnych. Więcej informacji odnośnie opłat przedstawiamy w artykule Z czego składa się czynsz?. Decydując się na takie rozwiązanie, musimy liczyć się z ewentualnym ryzykiem, że deweloper nie uzyska stosownej zgody od Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pamiętajmy też o jak najszybszym wyegzekwowaniu terminu odbioru mieszkania od dewelopera. Powinien on odbyć się zaraz po uzyskaniu przez niego pozwolenia na użytkowanie. Dalsze informacje znajdziesz w artykułach odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? cz.2 – przygotowanie do spotkania i odbiór mieszkania – co warto wiedzieć? cz.3 – protokół odbioru mieszkania.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).