Przed zakupem

5 Pytań Do Dewelopera Aby Uniknąć Rozczarowania Przed Zakupem Nowego Mieszkania

Przez Redakcja Apartal
balkony v2

Zakup mieszkania, zwykle związany z wydatkiem życiowych oszczędności, wymaga od nabywcy dokładnego sprawdzenia dewelopera. Zdobycie wszelkich istotnych informacji o prowadzonej przez niego inwestycji pozwoli nam w spokoju czekać na odbiór wymarzonego „M”. Jak kupić mieszkanie, aby uniknąć przykrych rozczarowań? Jakie kwestie ustalić z deweloperem nim podejmiemy ostateczną decyzję? Oto 5 pytań, o których warto pamiętać przed finalizacją umowy sprzedaży!

1. Czy inwestor posiada prawo własności działki?

Rozmowę z deweloperem zacznijmy od pytania o prawo własności działki, na której powstaje budynek. Informacje o tym, czy inwestor jest właścicielem gruntu czy też jego użytkownikiem wieczystym, ma dla kupującego kluczowe znaczenie. Pamiętajmy, że właściciel lokalu, wraz z chwilą zakupu, staje się współużytkownikiem gruntu. Co za tym idzie – zobowiązany jest do stosowania się do umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, a w efekcie także do wnoszenia stosownych opłat z tego tytułu.

Czy wiesz, że…?
Podstawowym dokumentem, zawierającym informacje o stanie prawnym nieruchomości jest jej księga wieczysta. Aby uzyskać dostęp do elektronicznej wersji rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, potrzebny nam będzie numer księgi wieczystej, nadany wybranej przez nas nieruchomości. O jego wydanie poprośmy dewelopera.

2. Z jakich źródeł jest finansowana inwestycja?

Inwestycja prowadzona przez dewelopera może być finansowana na dwa sposoby – z jego władnych środków lub poprzez kredyt bankowy. Zdaniem wielu osób, deweloper pokrywający wydatki związane z inwestycją „z własnej kieszeni”, jest bardziej wiarygodny od tego, który korzysta z ze źródeł zewnętrznych. Miejmy jednak na uwadze, że kredyty bankowe na pokrycie części lub całości kosztów inwestycji przyznawane są wyłącznie firmom, które dopełnią wielu skrupulatnych formalności. Co ważne, bank przyznający kredyt deweloperowi, będzie nadzorował i kontrolował prowadzone przez niego prace. Inwestycja realizowana z udziałem banku może być więc w efekcie bezpieczniejsza dla klienta.

3. Czy dopełnione zostały formalności prawne?

Jak kupić mieszkanie marzeń zamiast kota w worku? Nim dokonamy wyboru lokum, poprośmy dewelopera o okazanie niezbędnych pozwoleń, potwierdzający legalność realizacji inwestycji. Najważniejsze z punktu widzenia nabywcy jest prawomocne pozwolenie na budowę. Znane są bowiem przypadki, gdy deweloper rozpoczął prace bez uzyskania pozwolenia, którego nie otrzymał już w trakcie realizacji inwestycji. To niezwykle kłopotliwa sytuacja dla nabywców, której na szczęście można łatwo uniknąć, wychodząc z prośbą o przedstawienie dokumentów.

Deweloper powinien zapewnić nam również wgląd do:

 • projektu budynku,
 • umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
 • świadectwa energetyki budynku,
 • protokołu odbioru przyłączy sanitarnych i elektrycznych.

4. Kto realizuje inwestycję i jakim trybem?

Wybrany przez nas inwestor może prowadzić budowę w jednym z dwóch głównych systemów – zleconym lub gospodarczym. W pierwszym przypadku, zatrudnia on generalnego wykonawcę, na którego przeniesione zostają wszelkie obowiązki budowlane. Jest to sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy dla inwestora – to wykonawca odpowiada za przestrzeganie terminów i norm prac. Budowa systemem zleconym, przy udziale firmy dysponującej zapleczem technicznym i wykwalifikowanymi pracownikami, choć kosztowna, pozwala też na skrócenie czasu realizacji inwestycji. System gospodarczy zakłada z kolei, że inwestor sam nabywa potrzebne materiały, zatrudnia mniejszych podwykonawców oraz kierownika budowy. Część prac wykonuje samodzielnie, co umożliwia mu na wygenerowanie oszczędności. Wymaga to jednak dodatkowych nakładów czasu, co może skutkować wydłużonym terminem odbioru wymarzonego lokum.

5. Co obejmuje standard deweloperski?

Nie wiedząc jak kupić mieszkanie, które będzie trafioną inwestycją, dopytajmy dewelopera o „stan deweloperski” wybranego lokum.  Po podpisaniu umowy z nabywcą, deweloper zobowiązany jest bowiem przekazać mu nieruchomość w ustalonym stanie i z określonym wyposażeniem. Pojęcie „stanu deweloperskiego” nie jest jednak szczegółowo opisane w ustawie, a standard wykończenia to indywidualna kwestia każdego dewelopera. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze uzgodnienie najmniejszych detali, które będą decydować o finalnym wyglądzie odbieranego mieszkania. Ważne są choćby takie elementy, jak obecność gładzi na ścianach i sufitach, rodzaj okien, klasa drzwi czy materiały z jakich wykonane są parapety mieszkaniu. Nie bez znaczenia jest też sposób wykończenia części wspólnych, w tym klatek schodowych i otoczenia inwestycji.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).