Przed zakupem

Rachunek powierniczy – kilka faktów, o których musisz wiedzieć

Przez Redakcja Apartal
pieniądze v2

Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską z dnia 16 września 2011 roku, każdy deweloper, który chce sprzedawać nieukończone jeszcze inwestycje, ma obowiązek zawrzeć umowę zamkniętego lub otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. To rozwiązanie, które ma chronić przyszłego nabywcę nieruchomości przed ewentualną niewypłacalnością lub bankructwem dewelopera. Czym jest rachunek powierniczy i co musisz o nim wiedzieć?

Rachunek powierniczy – zasada działania

Umowa o prowadzenie otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (OMRP) zawierana jest między deweloperem i bankiem i co do zasady, nabywca nieruchomości nie może oczekiwać ingerowania w jej przepisy. Zasada działania jest dość prosta – kupujący nieruchomość wpłaca pieniądze na taki rachunek powierniczy, jednak środki pozostają jego własnością do momentu wywiązania się dewelopera z umowy. W przeciwnym wypadku wpłacona kwota wraca do nabywcy nieruchomości. Powiernikiem i stroną, która dba o prawidłowy przebieg transakcji, jest bank i jest nim do momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości i przeniesienia własności. Wykwalifikowany pracownik banku dba o to, by umowa deweloperska była zgodna z prawem i sprawdza, czy kolejne etapy inwestycji są oddawane terminowo i rzetelnie.

Rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Istnieją dwa podstawowe rodzaje rachunku powierniczego – zamknięty i otwarty.

1. Rachunek powierniczy zamknięty

Rachunek powierniczy zamknięty jest najbezpieczniejszy dla kupującego nieruchomość. Środki na nim zgromadzone zostają wypłacone deweloperowi dopiero w momencie pełnego ukończenia inwestycji i zawarcia umowy przeniesienia własności.

2. Rachunek powierniczy otwarty

Z rachunku otwartego pieniądze są przekazywane wykonawcy regularnie, w miarę kończenia zdefiniowanych w umowie etapów prac. Nad terminowością i rzetelnością ich wykonania czuwa doradca bankowy z uprawnieniami budowlanymi, który sprawdza dziennik budowy i porównuje jej stan z rzeczywistością. Wszystkie ustalenia z tym związane powinny znaleźć się w umowie zawieranej między deweloperem a kupującym nieruchomość.

Otwarty rachunek powierniczy może mieć także gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. Ponieważ środki zostają przelewane na prywatne konto dewelopera systematycznie w czasie trwania inwestycji, może zdarzyć się sytuacja, w której deweloper ogłosi upadłość tuż przed jej ukończeniem. Żebyśmy nie stracili naszych środków, które zostały już przelane, odpowiedzialność za ich zwrot może przejąć bank lub prywatny ubezpieczyciel.

Gwarancja wypłaty środków

Rachunek powierniczy daje kupującemu nieukończoną jeszcze inwestycję ochronę jego pieniędzy. Regulacje mówią o tym, że:

 • w przypadku egzekucji dewelopera, środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie zostaną zajęte,
 • w przypadku upadłości dewelopera, środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie wchodząc do masy upadłościowej,
 • w przypadku śmierci posiadacza rachunku, a więc właściciela firmy deweloperskiej, środki nie wchodzą do spadku po nim.

Rachunek powierniczy jest obowiązkowy dla wszystkich deweloperów, którzy rozpoczęli inwestycję po 29 kwietnia 2012 roku, a więc po dniu wejścia w życie wyżej opisanych przepisów. Nie ma możliwości ominięcia tego wymogu. Zapisy nie dotyczą jednak wykonawców, którzy rozpoczęli budowę przed tym dniem. Szczególnie w przypadku wieloletnich i wieloetapowych inwestycji, obejmujących całe osiedla, dalej możemy znaleźć deweloperów, którzy oferują nieukończone nieruchomości, a klienci nie są zobligowani przelewania środków na rachunek powierniczy.

Czy wiesz, że…?
Nie tylko upadłość dewelopera jest ryzykiem, na które musimy być gotowi, ale także na upadłość banku, w którym został założony rachunek powierniczy. W takim przypadku kwotę, którą przechowywała upadła instytucja, zwraca nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny – ale tylko do kwoty 100 tysięcy euro. Zwróćmy więc uwagę, by nie trzymać własnych oszczędności w tym samym banku, z którym deweloper zawarł umowę powierniczą. Możliwa jest sytuacja, w której suma naszych oszczędności i środków wpłaconych dla wykonawcy naszej nieruchomości przekroczy wyżej wspomniany limit 100 tysięcy euro.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).