Odbiór mieszkania

Tynki wewnętrzne cz.3 – najczęstsze usterki

Przez Redakcja Apartal
tynk wewnętzrny – rysa v3

Nadszedł długo oczekiwany moment odbioru nowego mieszkania lub domu od dewelopera? A może ekipa remontowa wykonała tynki wewnętrzne i musisz odebrać ich prace?  Jakich usterek lub niedociągnięć należy szukać przy odbiorze prac wykonanych przez podwykonawców? Co jeśli jednak nasz tynk wewnętrzny nie wygląda w stu procentach tak, jakbyśmy tego oczekiwali?

Pęknięcia tynków wewnętrznych

Najłatwiejszym do wykrycia niedociągnięciem podczas wykonywania prac tynkarskich bez wątpienia są pęknięcia nałożonej gładzi. Mogą być one spowodowane zbyt gwałtownym wyschnięciem zaprawy, lub też jej zbyt cienką warstwą.

Tego typu rysy i pęknięcia naprawia się poprzez ich rozszerzenie (czyli po prostu powiększenie), które to następnie ponownie zaciąga się tym samym, lub innym (ale jak najbardziej zbliżonym właściwościami) materiałem.

Jeśli nasze pęknięcie wystąpi jednak w miejscu łączenia np. ściany murowanej/żelbetowej z powierzchnią z płyt gipsowo-kartonowych należy pomyśleć o użyciu bardziej elastycznego materiału, takiego jak np. silikon, aby zapobiec pojawieniu się identycznego pęknięcia w przyszłości.

Po wykonaniu tego typu naprawy kolejnym bardzo ważnym krokiem jest ponowne wyrównanie tynku. Dokonamy tego stosując papier ścierny w połączeniu z packą, lub kostką do szlifowania. Proces ten przyspieszyć można poprzez użycie elektrycznej szlifierki.

Korozja

Kolejną usterką, z którą spotkać się można w przypadku tynków wewnętrznych jest ich korozja. Dzieje się to w przypadku nieodpowiedniego przygotowania metalowym kątowników umieszczonych na narożnikach ścian. Elementy te powinny być ucinane wyłącznie korzystając z np. nożyc do blachy, a nie np. piłą do metalu.

Jeśli korozja wda się w tego typu kątowniki nie pozostaje nic innego jak ich wymiana, co wiąże się niestety z ich uprzednim wykuciem ze ściany, zamontowaniem nowych i ponownym otynkowaniem. Tak jak w przypadku naprawy pęknięcia – tutaj też na sam koniec będziemy musieli cały fragment dokładnie oszlifować.

Normy dotyczące tynków wewnętrznych

W przypadku odbioru tynków wykonanych przez zewnętrzną firmę pamiętać należy o istnieniu norm określających jak wyglądać powinna prawidłowo wykonana praca tego typu. Norma PN-B-10110:2005 bardzo dokładnie opisuje wszystkie niuanse dotyczące tego jak tynki wewnętrzne powinny być wykonane.

Oprócz ilości warstw, metody nakładania, czy gładkości uzyskanej powierzchni PN-B-10110:2005 wspomina również o odchyleniu powierzchni od płaszczyzny. Co to takiego?

Parametr ten opisuje jakie odchyły mogą zostać zmierzone, po przyłożeniu prostej, dwumetrowej łaty do powierzchni ściany. Dla przykładu – jeśli początek naszego narzędzia równo dotyka płaszczyzny, a na jego końcu odstaje on o 4mm, to mówić możemy o “odchyleniu 4 mm na łacie 2m”. Następnie wystarczy spojrzeć w wartości jakie mieszczą się w normie i już wiemy, czy mamy prawo reklamować tak wykonany tynk wewnętrzny.

Dowiedz się jaki tynk wewnętrzny jest najpopularniejszy oraz jakie są metody nakładania tynków.

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).