Przed zakupem

Z czego składa się czynsz?

Przez Redakcja Apartal
dokument biało czarny

Potocznie zwany czynsz to comiesięczna opłata, która jest naliczana osobie posiadającej tytuł własnościowy do lokalu. Występuje w przypadku właścicieli mieszkań należących do Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej, a więc jeśli na jednym kawałku gruntu znajduje się wiele osobnych prawnie nieruchomości, które muszą być zarządzane w sposób wspólny – często za pośrednictwem specjalizującej się w tym firmy administracyjnej. Z czego składa się czynsz i czy pewnych opłat możemy uniknąć?

Z czego składa się czynsz?

Wysokość zaliczek, które są składową czynszu, jest ustalana raz w roku.Wszystkie koszty można podzielić zasadniczo na dwie grupy. Są to zaliczki na media i wydatki związane z utrzymaniem całej nieruchomości i części wspólnych. Z reguły do pierwszej grupy zaliczają się wydatki niezależne od zarządcy. Co do drugiej grupy – wysokość tych kosztów może być w pewnym stopniu negocjowana.

     1. Zaliczki na media

Do zaliczek na media wliczają się opłaty za:

 • energię elektryczną,
 • gaz,
 • wodę i odbiór ścieków,
 • odbiór odpadów i nieczystości,
 • centralne ogrzewanie,
 • opłaty za Internet i telewizję kablową.
       Opłaty za prąd

W czynszu opłaty za prąd dotyczą tego, co zostanie zużyte na części wspólnej nieruchomości, czyli na przykład za oświetlenie klatki schodowej. Nie dotyczą natomiast tego, co zostanie zużyte według licznika znajdującego się już w konkretnym lokalu – tutaj pełną opłatę ponosi właściciel w osobnym rachunku wystawianym na podstawie umowy z dystrybutorem energii elektrycznej.

        Centralne ogrzewanie, woda i odbiór ścieków

Opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i odbiór ścieków występują w 2 miejscach w zestawieniu zaliczek na poczet czynszu. Są to opłaty za zużycie mediów w częściach wspólnych nieruchomości oraz rozliczane indywidualnie według wskazań licznika w mieszkaniu albo ryczałtem – czyli np. całkowite zużycie wody jest dzielone przez liczbę lokali. Tak czy inaczej, firmy administrujące wliczają do czynszu zaliczkę na poczet całkowitej opłaty. Najczęściej jest to dość mała kwota, a różnicę wynikającą z faktycznego zużycia należy pokryć raz na kwartał lub 6 miesięcy.

         Internet

Opłaty za Internet w czynszu zdarzają się dość rzadko, tylko w momencie jeśli administrator zapewnia wszystkim mieszkańcom ogólny dostęp do WiFi – na przykład na osiedlu. Jednak częściej są to indywidualne opłaty kierowane do dostawcy, z którym mamy podpisaną umowę.

    2. Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości

Z czego składa się czynsz poza zaliczkami za media? Z opłat, które dotyczą bieżącego utrzymania całej nieruchomości. Są to:

 • koszty bieżącej konserwacji i utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym,
 • fundusz remontowy,
 • koszty zarządzania nieruchomością,
 • utrzymanie elementów na części wspólnej: domofonu, windy, anteny zbiorczej, terenów zielonych przy nieruchomości,
 • ubezpieczenie nieruchomości.

Koszty zarządzania nieruchomością to nic innego jak wynagrodzenie zarządcy, które z reguły jest negocjowalne. Pozostałe wydatki są obligatoryjne i ustalane w trakcie corocznych spotkań Wspólnoty Mieszkaniowej lub Zarządu Spółdzielni. Oznacza to, że teoretycznie nie trzeba ich płacić w ogóle, jednak ma to swoje konsekwencje. Bez uiszczenia kosztów konserwacji, jeśli zepsuje się winda lub światło na klatce schodowej, usterki nie zostaną naprawione. W przypadku konieczności większych napraw całość trzeba będzie pokryć jednorazowo, jeśli nie mamy ustalonego funduszu remontowego. Systematyczne płacenie tej części czynszu jest więc jak najbardziej wskazane.

Musimy pamiętać, że Wspólnota Mieszkaniowa może ustalić dodatkowe opłaty w razie potrzeby. Podobnie zarządca może wnioskować o ich uchwalenie. Czasem warto przyjrzeć się temu, z czego składa się czynsz – szczególnie kwotom, które Wspólnota musi płacić za utrzymanie i bieżącą konserwację niektórych elementów. Wiele firm żeruje na tym, że właściciele mieszkań nie będą patrzeć na to, ile wydają w comiesięcznej opłacie. A wysokie koszty podzielone na ilość mieszkań wydadzą się o wiele mniejsze i mogą „ukryć się” w sporych wydatkach za media. Przykładowo wymiana żarówki na klatce schodowej może kosztować nawet 200 złotych. W takich sytuacjach bardziej opłaca się, by taka żarówka była zakupiona przez jednego z mieszkańców i własnoręcznie zmieniona.

Czy wiesz, że…?
Osoby o niskim dochodzie, które mają tytuł prawny do lokalu, mogą starać się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Taka zapomoga ma pomóc najbiedniejszym w opłaceniu wysokiego czynszu. Dodatek można otrzymać, jeśli spełnia się określone wymogi dotyczące wysokości dochodów – 1250 złotych na osobę w gospodarstwie lub 1750 złotych, jeśli osoba jest samotna. Dodatkowo powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 35 m2 dla jednej osoby, powiększonej o 5m2 za każdego kolejnego domownika.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).