Regulamin – Apartal

Regulamin korzystania z serwisu APARTAL

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 t.j.) określa zasady korzystania z internetowego serwisu/platformy/portalu pod nazwą „APARTAL”, udostępnionego przez Apartal Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898, reprezentowaną przez Ewę Makowską – Prezesa Zarządu i Krzysztofa Derynga – Wiceprezesa z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62/12/2 we Wrocławiu pod adresem internetowym https://apartal.pl.
 2. Strona www.apartal.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez „APARTAL”, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Rozpoczęcie korzystania z usług dostępnych w „APARTAL” wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych w „APARTAL” wyraża zgodę na treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Każda osoba odwiedzająca stronę „APARTAL” przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do „APARTAL” treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 6. Usługi udostępniane w „APARTAL” mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Korzystanie z usług udostępnionych w „APARTAL” nie wymaga rejestracji Użytkownika. Użytkownik wypełnia formularz zamówieniowy, na podstawie którego składa zamówienie na usługę a niezależnie od tego może korzystać z portalu bez konieczności logowania.
 7. Dane osobowe użytkowników „APARTAL” zawarte w formularzach zamówieniowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 t.j.). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

– ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j.),

– ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2018, poz. 1025 t.j.) oraz inne właściwe       przepisy prawa polskiego.

II. Zakres i moc wiążąca Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania „APARTAL”, w tym w szczególności:
 2. a) ogólne zasady korzystania z „APARTAL”,
 3. b) prawa i obowiązki Użytkowników, a także
 4. c) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego „APARTAL”.
 5. Prowadzący „APARTAL” nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej pod adresem www.apartal.pl/regulamin, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

III. Definicje

 1. Apartal serwis/platforma/portal internetowy działający pod domeną apartal.pl dostępny pod adresem www.apartal.pl, umożliwiający zakup usługi wspierającej proces odbioru mieszkania i prowadzący blog;
 2. Czynności odbioru – wszelkie czynności wchodzące w zakres dokonania sprawdzenia stanu technicznego lokalu po zakończonym procesie budowy obiektu lub przed oddaniem go do podjęcia czynności wykończenia;
 3. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie www.apartal.pl umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Usługodawcą;
 4. Inspektor Odbioru – osoba fizyczna posiadająca wiedzę, doświadczenie i legitymująca się profesjonalizmem w wykonywaniu czynności odbiorowych, co potwierdza certyfikat jakości Apartal;
 5. Prowadzący „APARTAL” Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898, reprezentowana przez Ewę Makowską – Prezesa Zarządu;
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część;
 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną składająca się z dwóch etapów – pierwszy polegający na odbieraniu od Użytkownika danych mających na celu ustalenie zakresu potrzeb Użytkownika i ich wycenę; drugi – mający na celu wykonanie usługi w miejscu określonym przez Użytkownika;
 9. Użytkownik– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

IV. „APARTAL” – zawartość

 1. Celem „APARTAL” jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do usług świadczonych przez „APARTAL”, materiałów w nim rozpowszechnianych, w tym również dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogu czy archiwum.
 2. W ramach „APARTAL” udostępniane są nadto: a) blog zawierający artykuły tematyczne będące odzwierciedleniem poglądów ich autorów; b) drukowanie sprowadzonych do postaci elektronicznej artykułów umieszczonych na blogu; c) ogłoszenia i reklamy – zamieszczane na zlecenie osób trzecich treści nie pochodzące od Prowadzącego „APARTAL”.
 3. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w „APARTAL”, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 4. Ogłoszenia i reklamy, o których mowa powyżej, są co do zasady kontrolowane przez „APARTAL” przed ich udostępnieniem co do zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i innymi wymaganiami określonymi szczegółowo w „Warunkach publikacji reklam w serwisie”. Niektóre spośród nich mogą być jednak wyświetlone na ekranie Użytkownika przez podmioty trzecie, poza kontrolą „APARTAL”. „APARTAL” dokłada wszelkich starań, aby reklamy sprzeczne z „Warunkami publikacji reklam w serwisie” nie mogły być udostępnione na ekranie Użytkownika. W wypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że reklama wyświetlająca się w czasie korzystania z „APARTAL” jest sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Użytkownik może zgłosić fakt takiego naruszenia pod adresem: biuro@apartal.pl załączając plik ze zrzutem ekranu.
 5. Apartal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez reklamodawców w reklamach i ogłoszeniach, o których mowa w punkcie 4 powyżej.

 V. Techniczne warunki korzystania z „APARTAL”

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z „APARTAL” przez Użytkownika są następujące: a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, IOS lub Windows; b) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe); c) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
 2. W cookies zapisanych przez „APARTAL” nie są przechowywane żadne dane osobowe, ani żadne inne informacje, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika. „APARTAL” zapisuje w cookies wyłącznie informacje niezbędne do: a) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania „APARTAL”.
 3. Informacje zawarte w cookies zapisanych przez „APARTAL” możliwe są do odczytania tylko przez „APARTAL”. Parametry zapisywanych cookies ustawione są tak, że odczyt informacji w nich zawartych możliwy jest jedynie przez serwer obsługujący „APARTAL” oraz tylko, gdy połączenie jest szyfrowane (HTTPS).
 4. Przechowywana w cookies informacja i uzyskiwanie do niej dostępu przez „APARTAL” nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w komputerze Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 5. Użytkownik ma możliwość samodzielnego włączenia lub wyłączenia obsługi cookies z poziomu ustawień przeglądarki internetowej, którą stosuje. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również przeglądanie zapisanych w niej informacji cookies, jak również trwałego ich usunięcia. Dalszych informacji o tych funkcjonalnościach należy szukać w plikach pomocy stosowanej przeglądarki internetowej.
 6. Korzystanie z „APARTAL” bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies oznacza zgodę na ich zapisanie w komputerze Użytkownika.
 7. Włączona obsługa cookies w przeglądarce internetowej jest konieczna i niezbędna do prawidłowego funkcjonowania „APARTAL”. W przypadku braku włączonej w przeglądarce internetowej obsługi cookies Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonania autoryzacji i będzie mógł korzystać jedynie z Serwisów ogólnodostępnych.

VI. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Poprzez rejestrację lub złożenie zamówienia w „APARTAL” Użytkownik: a) zawiera umowę o świadczenie Usług. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. do dnia wykonania zamówionej Usługi; b) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu; c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym lub zamówieniowym konto pocztowe komunikatów systemowych.
 2. Użytkownik może wykonać ustawowe prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Szczegółowe zasady dotyczące odstąpienia od zawartej umowy zostały wskazane w samej umowie.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym, na podstawie pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej Stronie umowy. Szczegółowe zasady dotyczące wypowiadania zawartej umowy zostały wskazane w samej umowie.
 4. Wypowiedzenie umowy nie powoduje obowiązku „APARTAL” zwrotu Użytkownikowi uiszczonej przez niego zapłaty.
 5. Aby zarejestrować się lub złożyć zamówienie w „APARTAL” Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w „APARTAL”. Jeśli z jakichkolwiek powodów Użytkownik nie chce wyrazić zgody, powinien przerwać proces rejestracji. Kwestie związane z ochroną danych osobowych opisane zostały w dokumencie „Polityka prywatności”.

VII. Warunki wykonania Usługi

 1. Udostępniona Użytkownikom usługa przebiega kilkuetapowo: a) pierwszy etap – Użytkownik wypełnia arkusz „sprawdź cenę” (dane dotyczące zakupionej inwestycji) i dowiaduje się o cenie usługi; b) drugi etap – Użytkownik sprawdza dostępność terminów; jeśli określony termin jest wolny wówczas Użytkownik może go zarezerwować i przejść do kroku kolejnego, jakim jest wpisanie danych osobowych do zamówienia; c) trzeci etap – Użytkownik zapoznaje się z podsumowaniem zamówienia i potwierdza je klikając do panelu płatności, d) czwarty etap – Inspektor„APARTAL” w umówionym terminie i miejscu wykonuje czynności odbiorowe zgodnie z zamówieniem zlożonym przez Użytkownika. Proces odbioru może trwać maksymalnie 3h dla mieszkań do 100m oraz 4h dla powierzchni mieszkań, domów, szeregówek powyżej 100m.
 2. Cennik Usługi dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a Użytkownik będzie go określał wypełniając Formularz sprawdź cenę. „APARTAL” zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wyliczeniu spowodowane podaniem przez Użytkownika błędnych danych lub problemami technicznymi.
 3. Odpłatność za Usługę wykonywana będzie w formie przelewu internetowego, tzw. szybki przelew.
 4. W przypadku niewykonania Usługi przez „APARTAL” z winy Użytkownika uiszczona cena w całości pozostaje u Usługobiorcy.
 5. W przypadku niewykonania Usługi z winy „APARTAL” lub jego Eksperta uiszczona cena w całości zostanie zwrócona Użytkownikowi.
 6. W przypadku odwołania przez Użytkownika umówionej Usługi w dniu jej wykonania, Użytkownik zostanie obciążony kosztem w postaci 100% uiszczonej ceny.
 7. W przypadku odwołania przez Użytkownika umówionej Usługi przynajmniej 24 godziny przed jej wykonaniem, „APARTAL” zwróci Użytkownikowi 50% uiszczonej ceny.
 8. W przypadku odwołania przez Użytkownika umówionej Usługi na ponad 48 godziny przed jej wykonaniem „APARTAL” zwróci Użytkownikowi 100 % uiszczonej ceny.

VIII. Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do „APARTAL” oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach „APARTAL”), należą do „APARTAL” i podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 t.j.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001, nr 128, poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2018, poz.419 t.j.).
 2. Korzystanie z „APARTAL” przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do „APARTAL”, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy „APARTAL” bez zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów „APARTAL” (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Administrator zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z serwisu/platformy/portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
 4. Każde inne wykorzystanie „APARTAL” i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie „APARTAL” i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w nim artykułów. Bezprawne korzystanie z „APARTAL” i poszczególnych elementów jego zawartości będzie podlegać sankcji na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

IX. Zasady korzystania z „APARTAL”

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z „APARTAL” w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą).
 2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach serwisu/platformy/portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach „APARTAL” (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze): a) treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym); b) treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach „APARTAL”; c) treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na „APARTAL”, ; d) tzw. „łańcuszków szczęścia”; e) danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail; f) treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz; g) niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Użytkownik zamieszczając w ramach „APARTAL” komentarz lub odpowiedź na komentarz zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad: a) podczas dodawana komentarzy lub odpowiedzi na komentarze powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych (np. zamiast: „Czymoznaa co z tym zarobić???” powinno być: „Czy można z tym coś zrobić?”); b) stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego (np. zamiast: „CO TY TU ROBISZ?” powinno być: „Co ty tu robisz?”).
 5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres biuro@apartal.pl. Komentarze Użytkowników, które odnoszą się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałów zamieszczonych na stronach „APARTAL”, mogą zostać usunięte przez Administratora, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu nie wprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających „APARTAL”.
 6. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników „APARTAL” są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwarty charakter „APARTAL” wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z serwisu/platformy/portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
 8. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach serwisu/platformy/portalu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
 9. W przypadku usunięcia z „APARTAL” komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą „APARTAL” w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na biuro@apartal.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.
 10. Administrator „APARTAL” nie ponosi odpowiedzialności za treści zapisywane w komentarzach i odpowiedziach na komentarze.

X. Odpowiedzialność „APARTAL”

 1. Prowadzący „APARTAL” nie odpowiada za błędy lub przerwy w jego funkcjonowaniu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący „APARTAL” zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu „APARTAL”, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących „APARTAL”, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać Prowadzącemu „APARTAL” reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania „APARTAL” oraz wykonania Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres reklamacje@apartal.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
 3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z „APARTAL” lub z Usługi i niezawinione przez Prowadzącego „APARTAL”, w tym wynikające z: a) błędów lub pomyłek Użytkownika; b) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu; c) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowe konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika; d) działalności osób trzecich w szczególności podmiotów realizujących płatności, za których poczynania Prowadzący “APARTAL” nie odpowiada.
 4. Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane: a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); b) adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację; c) zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
 5. Prowadzący „APARTAL” zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Prowadzący „APARTAL” powiadamia Użytkownika w drodze wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący „APARTAL” uznał reklamację w całości.
 6. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania „APARTAL”, Prowadzący dołoży wszelkich starań w celu poprawienia jakości działania „APARTAL”.
 7. Odpowiedzialność Prowadzącego „APARTAL” za szkody wynikłe z nienależytego działania „APARTAL” ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej, nie więcej niż do wysokości uiszczonego wynagrodzenia.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania „APARTAL” i poszczególnych usług dostępnych w „APARTAL”.
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu/platformy/portalu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: biuro@apartal.pl.
 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego i obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie „APARTAL”, tj. od dnia 03.11.2018.
 4. Administratora zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie „APARTAL”.
Zatwierdzony przez Zarząd Apartal Media Sp. z o.o. w dniu 03.11.2018.

 

Polityka RODO

Szanowna Użytkowniczko! Szanowny Użytkowniku!

Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez Apartal Media Sp. z o.o. prosimy o kliknięcie w przycisk “Rozumiem” lub na symbol “x”. Twoje dane będą u nas bezpieczne,a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstawie polityki prywatności.

 

Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – RODO, który zobowiązuje Administratora danych osobowych do podania w trakcie zbierania danych od osoby, której one dotyczą, określonych informacji, wskazuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartal Media Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000706215, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, NIP 8992834898.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową pod adresem e’mail: inspektor@apartal.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy i realizacji usługi. Przedmiotowe dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach dodatkowych, np. w celach podatkowych, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacji;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze,  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania zawartej umowy;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi jako Eksperci Apartal (Inspektorzy odbioru, inżynierowie budownictwa, geodeci, architekci), usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 – letniego obowiązku archiwizacyjnego;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia;
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami RODO i przepisów prawa krajowego;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu;
 13. Administrator nie przechowuje Państwa danych związanych ze środkami płatniczymi tj. numeru karty kredytowej, danych dostępowych do systemów bankowych i kodów jednorazowych i nie są Państwo proszeni o wprowadzenie tych danych do serwisu/platformy/portalu. Dane te wprowadzają Państwo bezpośrednio w systemie podmiotu obsługującego płatności elektroniczne (w przypadku płatności kartami kredytowymi) lub swojego banku (w przypadku przelewów elektronicznych).